Course curriculum

  1. 课程概要

  1. 学生在做什么?ta们为什么那样做?

  2. 学习目标的重点是什么?

  3. 什么是学习?

  4. 活动

  5. 学与做

  6. 活动

  1. SMART原则

  2. 活动

  3. 选择性优先

  4. 传达学习目标

  5. 回顾学习目标

  6. 回顾活动

  1. 布鲁姆分类法的使用

  2. 原版布鲁姆分类法

  3. 新版布鲁姆分类法

  4. 复习活动

  1. 什么时候介绍学习目标?

  2. 学习目标有必要吗?

  3. “看不见的太阳”

  4. 制定学习目标的好处

  5. 该怎么办?

  6. 课程反思

About this course

 • Free
 • 23 lessons
 • 0 hours of video content